Ara
Filters
Kadın Ayak İzi

KVKK Aydınlatma Metni

FAALİYETLER KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kadın Ayak İzi(KAİ) Platformu (“Platform”) tarafından gerçekleştirilen Platform itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Platform tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz Platform itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında Platformumuzun girişimcilik ekosistemindeki faaliyetlerinin düzenli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla, inovasyon faaliyetleri, eğitim kampları, toplantılar, törenler ve tanıtıma yönelik diğer organizasyonlar kapsamında ve yine Platform ile kuracağınız işbirliği ve bu işbirliği kapsamında kurulan ilişkilerin yönetimi amacıyla işlenmekte olup, kurumsal iletişim faaliyetleri hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, eğitmenler, danışmanlar ile paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz KAİ Platformu tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, KAİ Platformu ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KAİ Platformu itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz Platformun yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana/hakim hissedarları ve ortaklarıyla, Platformumuzun iş ortakları ve tedarikçileriyle; ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Platform tarafından alınmaktadır.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.kadinayakizi.org/gizlilik-politikasi adresinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle KAİ Platformu ile iletişime geçebilirsiniz.

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;
• Merkezimize yazılı olarak teslim edilebilir,
• İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Platform adresine gönderilebilir,
• Güvenli elektronik imzayla imzalayarak [email protected] adresine e-posta ile iletilebilir,
• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından Platform adresine KEP ile iletilebilir.

Platform, kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir.

Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Platform tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.