Ara
Filters
Kadın Ayak İzi

Girişimci Sözlüğü

Değişen dünyada, birçok alanda yeni kavramlarla tanışmaktayız. Bunlardan biri de iş dünyasında adını sıkça duyduğumuz ‘’Startup’’ kavramı. Henüz başlangıç aşamasında olan bir işi tanımlamak için kullanılan kavram, dilimizde girişim kelimesiyle de ifade edilmektedir.

 

Bir startup, henüz kurulmuş olmakla beşinci yılını doldurmak arasında bir zaman diliminde yer alabilir. Zaman çizelgesinden bağımsız olarak ani ve hızlı büyümeye açık, lokasyondan bağımsız, ulusal ve uluslararası piyasayı hedefleyen yapılanmalardır. Onları, bildiğimiz şirketlerden ayıran en karakteristik özellikleri, ürün veya hizmetlerinde geleneksel yaklaşım yerine teknoloji odaklı düşünmeleri, süre ve hedef kitle arasında ters orantı kurmaları ve müşteriye odaklanmalarıdır.

 

Girişmek kökünden türetilen kelime, oluşumun yeniliğine dair ipucu vermektedir. Ancak startup kavramıyla girişim kavramı arasında hem dillerin kapsadığı anlam hem de pratikteki işleyiş bakımından farklılıklar doğmaktadır. Bu da başka bir soruyu akla getirmektedir: ‘’Her girişim bir startup mıdır?’’*

....

Devamını oku...

*Özsoy, Şerafettin. Her Girişim Bir Startup Mıdır? 

 

 

GİRİŞİMCİ SÖZLÜĞÜ

 

ACCELERATORS

HIZLANDIRICILAR

Fikir aşamasındaki girişimleri belirli süreli bir program dâhilinde bir araya toplayarak

onları bir sonraki aşamaya ‘hızlıca’ taşımaya çalışan yapılardır.

 

ACTION PLAN

AKSİYON PLANI

Bir hedefe ulaşmak için gereken işlemleri özetleyen ayrıntılı bir plandır.

 

ADVISOR

DANIŞMAN

Bir kuruluşta, kurumda bir iş, bir konu üzerinde düşüncesine, bilgisini, yol göstericiliğine, uzmanlığına başvurulan, kendisine danışılan görevli kimsedir.

 

ANGEL INVESTOR

MELEK YATIRIMCI

Melek Yatırımcı, henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. Diğer bir tanımda

ise; yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipi olarak ifade edilmektedir.

 

ANGEL NETWORK

MELEK AĞ

Bir grup melek yatırımcının bir araya gelmek suretiyle güç birliği yaptığı ve sendikasyon

usulü ile girişimlere finansman sağlanması sürecine aracılık eden, daha doğrusu bu

süreci yöneten kurumlardır.

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

YAPAY ZEKA

Makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlama ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

 

ANALYTIC LEARNING

ANALİTİK ÖĞRENME

Soyut veya yapısal bilginin işlemsel bilgi ve alan bilgisinden türetildiği tümdengelim

metodu ile öğrenmenin gelişmiş biçimidir.

 

ACCESS MANAGEMENT SERVICE

ERİŞİM YÖNETİMİ HİZMETİ

Bir kullanıcı temsilcisinin ve bir ileti aktarma sisteminin birbirlerine erişim sağlamalarına ve ilişkili bilgiyi yönetmelerine izin veren erişim hizmetidir.

 

ACCESS PATH

ERİŞİM YOLU

İstenilen veriye ulaştıran bir adresler zinciridir.

 

BALANCE SHEET

BİLANÇO TABLOSU

Bir ticari işletmenin belli bir andaki mevcutlarını, alacaklarını, borçlarını ve sermayesini

gösteren tablodur.

 

BENCHMARK

KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

Kriterlere bağlı olarak kıyaslama yapmaktır.

 

BIG DATA

BÜYÜK VERİ

Terabayt, petabayt ve eksabaytı kapsayan genel bir veri tanımıdır.

 

BOOK VALUE

MALİYET

Bir ürün elde edilinceye değin ona harcanan değerlerin tümüdür.

 

BOOTSTRAPPING

ÖZ İLK SERMAYE / ÖN SERMAYE

Girişimcinin kendi öz kaynakları ile şirketini kurması ve büyütmesidir.

 

BRAINSTORMING

BEYİN FIRTINASI

Yeni çözüm yolları ve yeni fikirler üretmek amacıyla yapılan grup çalışmasıdır.

 

BRANDING

MARKALAŞTIRMA

Bir ürün veya şirkete kişilik kazandırma sürecidir.

 

BRAND VALUE

MARKA DEĞERI

Güçlü bir marka isminin veya sembolünün tüketicinin zihninde yarattığı olumlu izlenimlerin ürün ve tüketiciye kattığı ek değerdir.

 

BREAKTHROUGH INNOVATION

ÇIĞIR AÇAN YENİLİK

Beklenmedik biçimde ortaya çıkan ve mevcut uygulama ya da tekniklerle kıyaslanamayacak kadar farklı olan çözümlerdir.

 

BUSINESS ANGELS

İŞ MELEKLERİ

Yüksek kazançlara sahip, kendileri de birer girişimci olan ve yeni girişimcilere yatırım

amaçlı maddi kaynak sağlayan kişilerdir.

 

BUSINESS AUDIT

İŞ KONTROLÜ

Yapılması gerekli çok çeşitli bireysel faaliyetlerin gerektiği şekilde, gerektiği zamanda

ve en az kaynak kullanarak yapılmalarını sağlamaya yönelik kontroldür.

 

BUSINESS CLUSTERS

İŞ KÜMELERİ

Toplumsal yapı içinde türdeş işleri ya da görevleri yapan, bu etkinlikleri sürdüğü ve geliştiği ölçüde karşılıklı bağlılık duygusu duyan kişilerin oluşturduğu toplumsal kümedir.

 

BUSINESS DEVELOPMENT

İŞ GELIŞTIRME

Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, Pazarlama, Satış, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),

Potansiyel Büyüme Yönetimi, Analitik Geri Besleme Yönetimi, Tedarik (Acquisition), Muhasebe ve Finansal Planlama ve Özelleştirilmiş Sistemler gibi alt kolları bünyesinde barındıran bir bütünün tamamıdır.

 

BUSINESS ETHICS

İŞ ETİĞİ

İş dünyasında kâr amaçlı faaliyet gösteren kurum ve kişilerin; çalışanlar, hissedarlar,

müşteriler, tedarikçiler, kamu kuruluşları ve tüm toplumla ilişkilerinde ve yaptıkları

işlerde öncelik verdikleri değerler ve üstlendikleri sorumluluklardır.

 

BUSINESS PLAN

İŞ PLANI

İş planı, yatırımcının aradığı başarı özelliklerinin girişimcide var olduğunu gösteren girişimcinin yol haritası niteliğindeki plandır.

 

BUS NETWORK

VERİ YOLU AĞI

Tüm bilgisayarların ve veri iletişim aygıtlarının ortak bir iletim ortamına bağlandığı bilgisayar ağıdır.

 

CANVAS BUSINESS MODEL

KANVAS İŞ MODELİ

Kanvas; gelişmekte olan bir firmanın değer önerisi, altyapı, müşteriler ve finans planının açıklandığı iş modelinin görsel bir grafik aracılığı ile gösterildiği stratejik yönetim şablonudur.

 

CAPSTONE PROJECT

BİTİRME PROJESİ

Uzun bir öğrenme sürecinin ardından kişinin edindiği bilgi ve becerileri, bir kurul

önünde yazılı ve sözlü olarak sunduğu çalışmadır.

 

CASE-BASED LEARNING

ÖRNEK TABANLI ÖĞRENME

Problemi önceden çözülmüş problemler ile karşılaştırmaya ve mevcut probleme bir

çözüm geliştirmek için çözülmüş problemleri kullanmaya dayalı olan öğrenme stratejisidir.

 

CLOUD

BULUT HİZMETLERİ

Bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır.

 

CLUSTER

KÜMELENME

İş kümesinin gelişimini, mevcut aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyerek ve/veya işbirliği potansiyelini güçlendirerek arttırmayı hedefleyen organize bir çabadır.

 

CO-DESIGN

ORTAK TASARIM

İşbirlikçi bir şekilde hizmet, ürün veya süreç tasarlamaktır.

 

CO-FOUNDER

KURUCU ORTAK

Kuruluş aşamasında girişime ortak olan kişidir.

 

COMMUNİTY EVENT

TOPLULUK ETKİNLİĞİ

Aynı çevreden insanların öğleden sonra ya da akşamları bir araya geldiği, tanışıklıklarını ilerleterek yakınlık kurdukları etkinliklerdir.

 

COPYRIGHT

TELİF HAKKI

Özgün eserlerin başkaları tarafından kopyalanarak yayınlanmasını engellemek için

eser sahibine verilen haktır.

 

CORE

TEMEL/ÖZ YETENEK

Şirketin ikame edilemeyen rakiplere karşı rekabet üstünlüğü sağlayan temel yeteneğidir.

 

CORPORATION

KURUM

Hukuk,evlilik,aile,ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle

ilişkisi olan yapı veya birlik, müessesedir.

 

CORPORATE VALUES

KURUMSAL DEĞERLER

Kurumun çalışma felsefesi aynı zamanda çalışanların kurum hakkındaki gerçek duygu

ve inançlarıdır.

 

CO-WORKING SPACE

ORTAK ÇALIŞMA ALANI

Çeşitli imkânlarla oluşturulan çalışma alanlarının girişimciler, kurumlar, sanatçılar,

öğrenciler, araştırmacılar gibi farklı alanlardan gelen kişiler tarafından üyelik ile kiralanarak esnek zaman dilimleri içerisinde ortak kullanıma sunulduğu yerlerdir.

 

CPA ( COST PER ACQUISITION )

KAZANIM BAŞINA MAALİYET

Web tabanlı işlerde satış sağlayan referanslar veya iş ortaklıkları ve diğer web mecraları üzerinden gelen bir müşteri için yapılan ödemedir.

 

CREATIVE DESTRUCTION

YARATICI YIKIM

Sürekli yeniliğin yapılması ve gelen yeniliğin eskisini yok etmesidir.

 

CROWDFUNDING

KİTLESEL FONLAMA

Girişime inanan, çok sayıda bireysel yatırımcıdan oluşan “kitlenin/ grubun” belirli girişime veya projeye yaptığı yatırımdır.

 

CROWDSOURCING

KİTLE KAYNAK

Bir sorunun çözümünün hazırı yoksa, kendi çalışanlarından veya piyasadaki seçme profesyonel danışman ya da uzmanlardan değil de, kitlelerden sağlanmasıdır.

 

DATA ADMINISTRATION

VERİ YÖNETİMİ

Bir kuruluş verisinin belirlenmesi, sağlanması ve işlenmesi gibi işlevlerin yürütülmesidir.

 

DATA BASE

VERİ TABANI

Verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir.

 

DATA COLLECTION

VERİ TOPLAMA

Bilgisayar ortamında kullanmak amacıyla veriyi bir ya da daha fazla noktadan toplama

işlemidir.

 

DATABASE MARKETING

VERİ TABANLI PAZARLAMA

Bir kurumun mevcut ve potansiyel müşterilerine ilişkin bilgi kümelerinin oluşturulması

ve analizi ertesinde elde edilen anlamlı bilgi temelinde karşılıklı etkileşime dayalı iletişim esaslı pazarlama faaliyetinde bulunmasıdır.

 

DATA-DRIVEN TEST

VERİ GÜDÜMLÜ TEST

Test girdi ve beklenen sonuçlarını bir tabloda saklayan, bu sayede ek bir test betiğinin

tablodaki tüm testleri çalıştırabildiği bir test tekniğidir.

 

DEMO DAY

DEMO GÜNÜ

Hızlandırıcı ya da diğer kuluçka programlarını tamamlayan şirketlerin programdan

mezun oldukları ve potansiyel yatırımcılara 5 ila 15 dakikalık zaman dilimlerinde

sunum yaptıkları gündür.

 

DESIGN THINKING

TASARIMCI DÜŞÜNCE

Tasarım sürecinin kavram oluşturma aşamasına dayanan, inovasyonda toplum ve doğanın ihtiyaçlarını temel alan bir tasarım yaklaşımıdır.

 

DILUTION

HİSSE ORANININ DÜŞMESİ

Şirket hissedar sayısının artmasıyla şirketteki diğer hissedarların hisse oranlarının

düşmesidir.

 

DRAG ALONG RIGHTS

BİRLİKTE SATIŞA ZORLAMA HAKKI

Çoğunluk hisseye sahip hissedarın, hisselerini satması durumunda azınlık hisseye sahip hissedarın bu karara uymaya zorlandığı durumdur.

 

DUE DILIGENCE

DURUM TESPİTİ

Yatırım yapılacak şirketin yatırım öncesi derinlemesine incelenmesidir.

 

ELEVATOR PITCH

ASANSÖR KONUŞMASI / SUNUMU

Girişimci tarafından yatırımcıya yapılan en kısa sunumdur (30 sn)

 

ENTREPRENEUR

GİRİŞİMCİ

Üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişidir.

 

ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın temelini oluşturan girişimciliğin beslendiği sosyal,

kültürel ve bilimsel yapıdır.

 

EQUITY

HİSSE

İşletmenin sahip ve ortaklarından sağlanan finansmana ilişkin olan ve varlıkları finanse etmekte kullanılan, bir başka deyişle işletme varlıkları üzerinde işletme sahiplerinin talep haklarını ifade eden kaynaklardır.

 

EQUITY FINANCING

ÖZ SERMAYE FİNANSMANI

Şirketi kurabilmek için gerekli olan fon kaynağının finansmanıdır.

 

EQUITY WARRANT

HİSSE ALMA TEMİNATI

Hisse alma teminatı yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen

bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren

ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır.

 

EXECUTIVE SUMMARY

YÖNETİCİ ÖZETİ

İş planının kısa ve genellikle ilk prospektüsü niteliği taşıyan, farklı potansiyel yatırımcılara sunulan belgedir. Amaç yatırımcıya sunum yapmak veya ek bilgi alabilmek için

yatırımcının ilgisini çekmeye çalışmaktır.

 

EXIT STRATEGY

ÇIKIŞ STRATEJİSİ

Bir iş planlanırken o işin nasıl sonlandırılacağı konusunda karar vermektir

 

FAB LAB

FABRİKASYON LABORATUVARI

Fabrikasyon laboratuvarı ya da üretim laboratuvarı olarak tanımlanan, kişisel fabrika gibi

kullanılabilen ve dijital üretim amaçlı araçlara erişim sağlayan dünya çapında bir laboratuvarlar ağıdır.

 

FINANCING

FİNANSMAN

Bir girişimin işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve kredidir.

 

FINANCIAL CYCLE

FINANSAL DÖNGÜ

Bir şirketin kurum içine ve dışına düzenli sermaye fonları akışını sağlamak ve bu akışı garanti altına almak için üstlendiği yönetim ve veri değerlendirme görevlerinin tamamıdır.

 

FINANCIER

YATIRIMCI

Yatırım yapan kimsedir.

 

FINANCIAL PLAN

FINANSAL PLAN

Giren ve çıkan para-fon akımlarının sistematik bir biçimde tahmini ve hesaplanmasıdır.

 

FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY)

FİNANSAL TEKNOLOJİ

Finansal hizmetlerin daha kolay, daha iyi ve daha hızlı verilmesi amacıyla oluşturulmuş bir

yeniliktir.

 

FOUNDER

KURUCU/GİRİŞİMCİ

Ticaret, sanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen kişidir.

 

FUND

FON

Bir kurumu, bir işletmeyi finanse etmek ya da belirli bir işi yürütmek için, gerektikçe harcanmak üzere ayrılan paradır.

 

FUNDING

FONLAMA

Bir girişime, bir işletmeye, işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken parayı ve krediyi sağlamaktır.

 

FUNDRAISING STAGE

SERMAYE ARTIRIM AŞAMASI/YATIRIM ALMA AŞAMASI

Yatırım alma ve borçlanma aşamasıdır. Bir sonraki sermaye artırım aşaması iş geliştirme

veya finansal hedeflere ulaşmada ilerleme kaydetmeyi gerektirir. Bu durum yüksek değerleme veya düşük faiz oranları karşılaştığında daha elverişli olanın ek sermaye talebine olanak

verir. Her bir sermaye artırım aşamasında sermaye miktarının ve en düşük maliyetli sermaye kaynağının belirlenmesi için finansal bir planın yapılması gereklidir.

 

GENERAL PARTNERSHIP

KOLLEKTIF ŞIRKET

Ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

 

GLOBAL NETWORK

KÜRESEL AĞ

Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.

 

GORDON METHOD

GORDON TEKNİĞİ

Yeni fikirler üretmek için kullanılan, takım üyelerinin hedefi bilmediği yaratıcı düşünce

tekniğidir.

 

GO-TO-MARKET STRATEGY

PAZARA GİRİŞ STRATEJİSİ

Ürün veya hizmetin ticari lansmanı için satış ve pazarlama personeli, reklam, yazılım

geliştirme veya donanım alımlarını içeren plandır.

 

GRANT

HİBE

Herhangi bir ürünü veya bedeli bir başkasına geri alınmaksızın vermektir.

 

GROWTH CYCLE

BÜYÜME DÖNGÜSÜ

Geri dönüşümün ön planda olduğu atık maddelerin ekonomi içerisine yeniden kazandırılmasını sağlamaktır.

 

GROWTH STRATEGY

BÜYÜME STRATEJİSİ

İşletmenin, şimdiki ürettiği veya sattığı ürünleri ile faaliyet gösterdiği fırsatları sonuna

kadar değerlendirememe durumunda uyguladığı stratejidir.

 

HACKATHON

HEKATON

Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticileri

de dâhil olmak üzere katılanların yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile yoğun bir şekilde rekabet içerisinde bulunduğu bir çalışma ortamıdır.

 

HI-TECH

İLERİ TEKNOLOJİ

Çok hızlı değişimi ifade eden; gelişmiş, karmaşık ürünlerin üretimini veya kullanımını

ilgilendiren teknoloji tanımıdır.

 

HURDLE RATE

ENGEL ORANI

Bir yatırım projesinin değerlendirilmesinde kabul edilebilir en düşük getiri oranıdır.

 

INCENTIVE PROJECT

GÜDÜMLÜ PROJE

Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak;

bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

 

INCREMENTAL LEARNING

ARTARAK ÖĞRENME

İlk adımda öğrenilen bilginin, izleyen adımlarda da dönüşüme tabi tutularak yer almaya

devam etmesidir.

 

INCUBATION

KULUÇKA

Kuluçka sistemi, ileri teknoloji alanı başta olmak üzere, girişimcilere bir dizi hizmet ve

destek sunmak üzere tasarlanmış sistemlerdir. Hedef kitlesi startup’lar ve yeni kurulan şirketlerdir. Henüz oturmamış şirketlerin kurumsallaşmasına destek olmak adına kontrollü koşullar sunar.

 

INCUBATOR

KULUÇKA MERKEZLERİ

Başlangıç aşamasında olan şirketlere bazı kolaylıklar sağlayan, rehberlik hizmeti sunan, ofis alanı sağlayan, yatırımcı bulma gibi konularda destek olan merkezlerdir.

 

INFORMATICS

BILIŞIM

İnsanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan

bilginin, düzenli ve akla uygun bir biçimde, özellikle bilgisayarlar ve benzeri elektronik

aygıtlar aracılığıyla işlenmesidir.

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı

ve yazılı araçlardır.

 

INFORMATION ANALYSIS

BİLGİ ANALİZİ

Gerçek ya da planlanan bir sistemde bilginin akışının ya da bilginin kendisinin belirli bir

sisteme göre incelenmesidir.

 

INFORMATION OBJECT

BİLGİ NESNESİ

Bir bilgiyi temsil eden veri kümesidir.

 

INNOVATION

İNOVASYON

Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıdır.

 

INNOVATION-BASED ENTREPRENEURSHIP

YENİLİK (İNOVASYON) TABANLI GİRİŞİM

Dünyada benzeri olmayan bir fikir ya da buluşa dayalı yeni bir iş kurmaktır.

 

INSTITUTIONAL INVESTOR

KURUMSAL YATIRIMCI

Sigorta şirketleri, bankalar, yatırım ortaklıkları gibi bazı işletmeler yatırım yapmak

amacıyla yüklü fonlara sahip olan kişilerdir.

 

INTELLECTUAL PROPERTY (IP)

FİKİR HAKKI

Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların,

yasalarla belirli kişilere verilmesidir.

 

INTRAPRENEURSHIP

İÇ GİRİŞİMCİLİK

Şirket içi çalışanların girişimci özellikler göstererek ürün/hizmet ya da süreçlerde yenilik yaratmasıdır.

 

INVESTMENT ANALYSIS

YATIRIM ANALIZI

Mevcut ve potansiyel yatırımcıların, işletmenin kâr payı dağıtım politikalarını ve hisse

senedi fiyatındaki gelişimi değerlendirdikleri analizdir.

 

INVENTOR

MUCİT / BULUŞÇU

Yeni bir buluş yapan kişidir.

 

INVESTMENT

YATIRIM

Belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır.

 

INVESTOR

SERMAYECI

Bir işe sermaye koyan kimsedir.

 

IOT (INTERNET OF THINGS)

NESNELERİN İNTERNETİ

Fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim

ağıdır.

 

IPO ( INITIAL PUBLIC OFFERING )

HALKA ARZ

Özel bir şirkete ait hisse senetlerinin halka açık ilk satışıdır.

 

IRL (INVESTMENT READINESS LEVEL)

YATIRIM OLGUNLUK SEVİYESİ

Yatırımcı açısından yatırımın yapılabilirliğini ifade eden metrik/derecelendirme sistemidir. Girişimin yatırım açısından olgunluk seviyesini gösterir.

 

J-CURVE

J-EĞRİSİ

Erken aşama yatırım portföylerinin ilerlemesini gösteren bir grafiktir. Genellikle yatırımın hemen ardından şirket değeri düşerken birkaç yıl içerisinde kârlılık sağlanır.

 

JOINT VENTURE

ORTAK GİRİŞİM

İki ya da daha fazla sayıda bağımsız teşebbüsün sahip olduğu kaynakların üretim kapasitesinin artırılmasına, yeni bir çeşit teknoloji gelişimine ya da yeni bir pazara girişe

olanak verecek biçimde bütünleşmesidir.

 

KNOWLEDGE MAPPING

BİLGİ HARİTASI

Bir metindeki önemli sözel bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki ilişkilerin şematik olarak

gösterilme biçimidir.

 

KNOW-HOW

UZMANLIK BİLGİSİ

Bir işin nasıl yapıldığı konusunda bir kurumun, yeni kurulmuş ya da ilgili alanda tecrübesiz başka bir şirkete deneyimlerini ve o işin nasıl yapılacağını belirli anlaşmalara

dayanarak aktarma işlemidir.

 

LEADERSHIP

ÖNDERLİK

Bir kişinin veya bir kurumun diğerlerini yönlendirme ve onların davranışlarını olumlu

yönde etkileme yeteneğidir.

 

LEAD INVESTOR

LIDER YATIRIMCI

Yatırıma öncülük eden kişi veya kurumlardır.

 

LEAN STARTUP

YALIN GİRİŞİM

Müşterilerin isteklerini göz önünde bulundurarak hızlı ve düşük maliyetli ürün/hizmet

üretmeye dayanan metodolojidir.

 

LICENSING AGREEMENT

LİSANS ANLAŞMASI

Fikri mülkiyet hakkı sahibinin bu hakka konu varlığını, belirten kurallar dahilinde, bir

başkası tarafından kullanabileceğini düzenleyen anlaşmadır.

 

LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)

LİMİTED ŞİRKET

Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan

ticaret şirketidir.

 

LIMITED PARTNERS

KOMANDİTER ORTAK

Sorumluluğu yatırdığı sermaye ile sınırlı olan ortaktır.

 

LIVING LAB

YAŞAM LABORATUVAR

Herhangi bir bilim dalında yapılan bir geliştirmenin, doğal ortamında, gerçek kullanıcılarla test edilmesine ve uygulanmasına; yaratıcı, fikir sahibi bireylerin veya küçük işletmelerin geliştirme yapmalarına imkân sağlayan ve bu gelişmelerin sürdürülebilirliğini

destekleyen deneyim, araştırma ve inovasyon ortamıdır.

 

MAD SCIENTIST SYNDROME

ÇILGIN MUCİT SENDROMU

Parlak bir fikrin yatırımcıları etkilemek, yatırım sermayesi çekmek ve her türlü rakibe

karşı üstünlük sağlamak için yeterli olacağı yönünde geliştirilen bir inançtır.

 

MAKER LAB

DENE-YAP

Çocukların, öğrencilerin, öğretmenlerin, tasarımcıların, girişimcilerin, mühendislerin

ve merak eden herkesin özel bir beceriye ihtiyaç duymaksızın atölye ortamında kendilerini geliştirebilecekleri farklı konularda danışabilecekleri üç boyutlu çalışma olanaklarına sahip mekânlardır.

 

MARKETING PLAN

PAZARLAMA PLANI

Ürün ve hizmetin nasıl dağıtılacağı, fiyatlandırılacağı ve tanıtılacağına ilişkin stratejiyi ve

piyasa koşullarının tanımlanmasıdır.

 

MARKET SEGMENTATION

PAZAR BÖLÜMLEME

Pazarlama stratejilerinin amaçları doğrultusunda pazarın tanımlanmış ve ölçülebilir

bölümlere ayrılmasıdır.

 

MATURITY LEVEL

OLGUNLUK SEVİYESİ

Geliştirilmekte olan bir teknolojinin, ilerleyişinin basit bir fikir olarak kağıda karalandığı

andan tam olarak kullanıma sokulduğu ana kadar belirli aşamalara ayıran bir ölçektir.

 

MENTOR

Deneyimsiz kişilere destek, danışman, model olan ve onların motive olmasını sağlayan

bireydir.

 

MENTORSHIP

MENTORLUK

Deneyimli ve konusunda uzman bir kişinin (mentor) bilgi ve deneyimini, daha az bilgiye

sahip diğer bir kişiye aktardığı/ örnek olduğu öğrenme ve gelişim ilişkisidir.

 

MERGER

ŞİRKET EVLİLİĞİ/BİRLEŞME

Bir veya daha fazla şirketin farklı pazar düzeylerinde birleşmesidir.

 

MEET-UP

BULUŞMA

Gerçek hayattaki grup buluşmalarını kolaylaştıran bir sosyal ağdır.

 

MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT)

EN UYGUN ÜRÜN/EN YALIN ÜRÜN

Müşteri geri bildirimini ortaya çıkarmak için kullanılacak en az seviyede özelliğe sahip

ürün örneğidir.

 

NEGOTIATION

MÜZAKERE

İki veya daha fazla grup arasında geçen pazarlık sürecidir.

 

NETWORKING

AĞ KURMA/İLİŞKİ AĞI KURMA

Amaçlar dahilinde iş yapılacak kişilerle bağlantı kurmaktır.

 

NETWORK MODEL

AĞ MODELİ

Ağ yapısını temel alan veri modelidir.

 

NETWORK PLANNING

AĞ PLANLAMA

Bir projenin planlanması, programlanması ve denetlenmesi için ağ şemaları kullanan

tekniktir.

 

NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)

GIZLILIK SÖZLEŞMESI

Bir veya daha fazla tarafın birlikte iş yapmanın gerekli bir parçası olarak birbirleriyle

paylaştıkları gizli bilgileri ifşa etmemeyi kabul ettiği bir sözleşmedir.

 

NON-PROFIT

KÂR AMACI GÜTMEYEN

Kâr elde etmek amacıyla kurulmamış kurum/kuruluştur.

 

OPEN SOURCE

AÇIK KAYNAK

Kaynak kodu herkese açık olan yazılımlardır.

 

OUTSOURCING

DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Bir hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir.

 

PARTNERSHIP

ORTAKLIK

İki ya da daha çok kimsenin para, mal ve emekleriyle ekonomik bir amaca ulaşmak

üzere sözleşmeyle birleşerek oluşturdukları kuruluştur.

 

PATENT

Bir fikrin/ürünün uygulanması, satılması ya da kullanılması konusunda koruma altına

alınmasıdır.

 

PITCHING

YATIRIMCI SUNUMU

İş fikrinin görsel/işitsel öğeler kullanılarak anlatılmasıdır. Genellikle 5-10 dakika arası

sürer. Sunumun temel amacı, iş planının güçlü yanlarının vurgulanması ve girişimcinin

bu işi başarıyla hayata geçirebilecek yeteneklere sahip olduğuna dair izleyicileri ikna

etmesidir.

 

PIVOT

YÖN DEĞİŞTİRME

Girişimcilik açısından yön değiştirme kavramı, stratejide yapılan değişikliğe işaret etmektedir. Startup’ların büyük bir kısmı doğru müşteri bulmak, doğru değer önermesi

sunmak ve doğru kanallarla işe koyulmak adına bu zorlu süreçten geçmektedir.

 

PRE-INCUBATION

ÖN KULUÇKA

Potansiyel girişimcilerin iş fikri, iş modeli ve iş planı geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları desteği sunmak ve başarılı bir startup (bkz: Startup) kurma şanslarını arttırmak

için sunulan her türlü hizmetin yer aldığı kuluçka evresidir.

 

PRIVATE EQUITY (PE)

ÖZEL SERMAYE

Kamu sektörlerinden farklı olarak bireysel kâr amacı güden sermaye türüdür.

 

PROJECT MANAGEMENT

PROJE YÖNETİMİ

Belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması,

organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

 

PROTOTYPE

PROTOTİP

Herhangi bir ürünün üretim aşaması veya satış/yayın aşamasından önce üretilmiş olan

ön sürümüdür.

 

PUBLIC FUNDING

KAMU FONU

Kamu kurumları tarafından belli başlı iş geliştirme hedeflerinin karşılanması koşuluyla

sunulan fon kaynaklarıdır. Kamu kaynaklarının en yaygın dört türü; öz kaynak eşleştirmesi, krediler, hibeler ve kuluçka programlarıdır.

 

PUBLICLY TRADED COMPANY

HALKA AÇIK ŞİRKET

Hisselerinin tamamı veya bir kısmı halka arz edilmiş şirket türüdür.

 

REVENUE MODEL

GELİR MODELİ

Belirli bir ürün veya hizmet için tasarlanmış fiyatlandırma stratejisidir.

 

REVENUE-SHARING AGREEMENT

GELİR PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ

Kâr veya zararın ilgili aktörler arasında paylaşımını sağlayan sözleşme türüdür.

 

RESEARCH-DEVELOPMENT

AR-GE

Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun

yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

 

RISK CAPITAL MARKET

RİSK SERMAYESİ PİYASASI

Riskli finansal koşullarda borç ve kaynak sağlayan pazarlardır.

 

ROI ( RETURN ON INVESTMENT )

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ

Yatırımcının şirketten çıkış yaparken elde ettiği kazanç ile şirket kurulum aşamasında

yaptığı yatırım tutarı arasındaki farktır.

 

ROYALITY

TELİF HAKKI ÜCRETİ

Bir buluşçuya ait satışı gerçekleşen her bir patentli ürün başına ödenen ücrettir.

 

SEALED SOURCE

KAPALI KAYNAK

Kaynak kodu gizli olan yazılımlardır.

 

SEED FUND

ÇEKİRDEK SERMAYE

Erken aşama startup’lara yönelik yatırım sermayesidir.

 

SHELL CORPORATION

PARAVAN ŞIRKET

Yapılan asıl işi gizlemek ve dışarıya karşı legal bir iş yapıyormuş gibi görünmek için

kurulan göstermelik şirket türüdür

 

SERIAL ENTREPRENEUR

SERI GIRIŞIMCI

Birçok farklı girişimde kurucu rolü oynayan, bir girişimi sonuçlanmadan yenilerine başlayan, gözü hep yeni iş modellerinde ve yeni sektörlerde olan kişilerdir.

 

SERIES A FUNDING

SERİ A YATIRIM

Prototipin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yatırımdır. Pazara giriş olarak bilinmektedir.

 

SERIES B FUNDING

SERİ B YATIRIM

Şirket büyüme aşamasındayken yapılan yatırımdır.

 

SOCIAL AWARENESS

SOSYAL FARKINDALIK

Toplumun farkına varması veya farkında olunan bir konuya dikkatinin çekilmesidir.

 

SOCIAL IMPACT

SOSYAL ETKI

Bireyin düşüncelerinde, hislerinde, tutum ve davranışlarında, başka bir kişi veya grup

ile girdiği etkileşim sonucu meydana gelen değişimdir.

 

SOCIAL VENTURE

SOSYAL GIRIŞIM

Kâr etmeyi amaçlayan ama elde ettiği kârı, topluma fayda üretmek için kullanan girişimcidir.

 

SMART CITY

AKILLI ŞEHİR

İnsanlara ve doğaya zarar veren bozuk kentleşme, gürültü, çevre kirliliği gibi faktörlerden kurtulmak amacıyla yapılan teknolojik ve çevre dostu projelere verilen isimdir.

 

SPIN-OFF

BÖLÜNEREK YENİDEN YAPILANAN ŞİRKET

Bir kamu kurumu ya da üniversitenin entelektüel birikimiyle kurulan küçük, yeni yüksek

teknolojili şirketlerdir.

 

START-UP

GİRİŞİM

Hızlı büyüme için tasarlanmış, teknolojiyi sunan, kullanan, geniş kitlelere hitap eden

sunduğu hizmeti kullanıcıya ulaştıran, ihtiyaç gideren sürekliliğe sahip, gelişmeye ve

geliştirmeye müsait girişim fikirleridir.

 

STARTUP BOOT CAMP

YENİ GİRİŞİM BAŞLANGIÇ KAMPI

Filiz Girişim Başlangıç Kampı olarak tanımla StartupBootCamp, nasıl iş planı yazılacağının öğretildiği ve iş planının finansal yönleri ile incelendiği programlardır.

 

SUSTAINABLE GROWTHITY

SÜRDÜRÜLEBILIR BÜYÜME

Ekonominin sürekli olarak doğal gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyinde kalmasını sağlayan büyümedir.

 

TARGER MARKET

HEDEF PAZAR

Pazarlama planında hitap edilmesi amaçlanan potansiyel müşterilerden oluşan bir gruptur.

 

TEAMWORK

EKİP ÇALIŞMASI

Birden fazla kişinin bir araya gelerek belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaşmak için

yaptıkları çalışmadır.

 

TECHNOLOGY COMPETENCE

TEKNOLOJİK YETENEK

Teknolojik gelişmenin hem şartı hem de bir sonucu olarak nitelendirilebilecek teknolojik yetenek, makro düzeyde uluslararası rekabet gücünün, iktisadi büyüme ve kalkınmanın; mikro

düzeyde ise firmaların rekabetçi gücünün ve endüstriyel gelişimin en stratejik belirleyicisidir.

 

TECHNOLOGY MANAGEMENT

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Bir işletmenin stratejik hedeflerini şekillendirmek ve erişebilmek için gerekli olan teknolojik

yeteneklerin planlanması, geliştirilmesi/temin edilmesi ve kazanılabilmesi için temel bilimler, mühendislik ve yönetim disiplinlerinin bir arada kullanılmasıdır.

 

TECHNOLOGY TRANSFER

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Gelişim aşamasındaki teknolojilerin yeni ürünlere dönüştürülerek ticarileştirilmesidir.

 

TECHNOLOGY READINESS LEVEL(TRL)

TEKNOLOJİ OLGUNLUK SEVİYESİ

Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TOS), belirli bir teknolojinin olgunluğunu değerlendirmek

amacıyla geliştirilmiş sistematik bir ölçüm birimidir.

 

TECHNOLOGY TRANSFER OFFICES(TTO)

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ

Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektörleri kapsayan akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü

organizasyonlardır.

 

TEKNOPARK

BİLİM PARKI

Üniversitelerde veya araştırma kurumlarında üretilen bilginin ticarileşmesine imkân

sağlamak suretiyle Ar-Ge ve inovasyon temelli firmaları bünyesinde barındıran, yönetici

veya işletici bir şirket tarafından yönetilen, bir takım destek mekanizmalarına sahip

ortamlardır.

 

TERM SHEET

ÖN PROTOKOL

Taraflar arasında yapılacak bir anlaşmanın kural ve kaidelerinin belirlenmesi amacı ile

imza altına alınan, mevcut anlaşmanın resmiyet kazanmasını sağlayan, lakin taraflara

da düşünme süresi tanımak sureti ile, küçük çapta değişikliklere imkan tanıyan ön anlaşmadır.

 

UNICORN

TEK BOYNUZLU MİTOLOJİK AT

1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan girişime verilen isimdir.

 

URBAN LAB

KENT LABORATUVARI

Kentlerin bugün veya gelecekte karşılaşacağı sorunları tanımlamayı ve sorunların çözümleri için yeni düşünce biçimleri üretmeyi hedefleyen kent laboratuvarlarıdır.

 

USER EXPERIENCE (UX)

KULLANICI DENEYIMI Bir kullanıcının bir servisi kullanırken, onunla etkileşime girerken ve sonrasında deneyimlediği şeylerin bütünüdür.

 

USER INTERFACE

KULLANICI ARAYÜZÜ

İnsanların bir makine, cihaz, bilgisayar programı ya da karmaşık aletlerle etkileşimini

sağlayan yöntemlerin bileşkesine verilen addır.

 

VALUE PROPOSITION

DEĞER ÖNERISI

Önem verilen henüz çözülmemiş ya da yeteri kadar çözülmemiş sorunu çözmek için

sunulan öneridir.

 

VALLEY OF DEATH

ÖLÜM VADİSİ

Yeni girişimler için erken aşamalarda yetersiz nakit akışını kapatmanın zorluğuna ve

buna bağlı yok olma tehdidine atıf yapan ortak bir terimdir. Ölüm vadisi eğrisi boyunca

nakit akış gereksinimlerine karşı savunmasız kalan filiz girişimin ek finansman gereksinimini karşılamak için melek yatırımlar gibi destekler büyük önem arz etmektedir.

 

VARIABLE COST

DEĞIŞKEN MALIYET

Toplam üretim hacmindeki artış veya azalmaya göre değişen maliyettir.

 

VENTURE CAPITAL

RİSK SERMAYESİ

Profesyoneller tarafından oluşturulan bir fondur.

 

VENTURE CAPITALIST

RİSK SERMAYEDARI

Yatırımcıların uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip oldukları düşünülen başlangıç

şirketleri ve küçük işletmeler için sağladığı finansmandır.

 

VENTURE FUND

GİRİŞİM SERMAYESİ

Önemli ekonomik kazanç getirme potansiyeli olan, genç, hızlı büyüyen şirketlere deneyimli profesyonellerce finansman sağlanmasıdır.

 

VIRAL

VİRAL

İnternet üzerinde büyük çoğunlukla video yapımı olarak, e-posta yolu veya video paylaşım sitelerinde kullanıcıların ağızdan ağza yöntemi ile yaydıkları bu yüzden de viral yani

virüse benzetilen kendi kendine yayılan yeni nesil bir reklam metodudur.

 

VIRTUAL OPERATIONS

SANAL ŞİRKET

İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek online olarak oluşturdukları şirket türüdür.

 

VISION STATEMENT

VIZYON BILDIRISI

İdeal olarak ekonomik öngörüye dayanan ve iç karar verme sürecini yönlendiren bir organizasyonun hedeflerinin beyanıdır.

 

VULTURE CAPITALIST

AKBABA YATIRIMCI

Girişimcileri savunmasız zamanlarında yakalayan yatırımcı türüdür. Amaçları girişimciyi

zor zamanında yakalayıp geri çevirmeyeceği ancak çok iç açıcı da olmayan tekliflerle onlara

yatırım yapmaktır.

 

WANTREPRENUER

GIRIŞIMCI HEVESI

Girişimci olma veya iş kurma düşüncesinde olan kişidir.

 

WATERFALL

ŞELALE YÖNETIMI Yazılım geliştirme süreci analiz, tasarım, kodlama, test, sürüm ve bakım gibi safhalardan oluşan modeldir.

 

WORKFLOW

İŞ AKIŞI

Doküman, tanımlanmış kurallar çerçevesinde belirli bir hedefe ulaşmak için bilgi ve

işlerin katılımcılar arasında dolaşımını sağlayan süreçtir.

 

WORKSHOP

ÇALIŞTAY

Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniğidir.

 

Y-COMBINATOR

GİRİŞİM ŞİRKETİ

Silikon Vadisi’nde bulunan ve faaliyet gösteren bir hızlandırıcı programdır.